Inteligencja i jej rodzaje

Inteligencja to złożone pojęcie. Składają się na nią pamięć, uwaga, styl uczenia się, proces poznawczy. Niektórzy określają inteligencję jako po prostu sprawność myślenia. Te kwestie wymagają jednak głębszego i dokładniejszego zbadania. Należy ustalić jak mierzyć inteligencję, jakie zdolności się na nią składają i czym inteligencja tak naprawdę jest.

Inteligencję bardzo często uznaję się po prostu za zdolność do logicznego i matematycznego myślenia. Popularnym sposobem mierzenia ilorazu inteligencji jest znany wszystkim test na IQ. Nie do końca jednak wiadomo czy mierzy on iloraz inteligencji wystarczająco dokładnie i miarodajnie. Istnieje bowiem wiele psychologicznych definicji inteligencji, które pojawiły się wraz z badaniami nad nią. Istotę samej inteligencji jednak bardzo trudno ująć. Można ją ująć jako pewną grupę zdolności, ale też po prostu jako zwykłą zdolność umysłową. Słowa inteligencja używa się naprzemiennie w wielu kontekstach. Mogą to być po prostu potencjalne zdolności człowieka, możliwości przejawiane czyli takie, które są w działaniu albo jako możliwy do zmierzenia poziom wykonania pewnych zadań.

Inteligencja może być więc pojęciem mniej lub bardziej abstrakcyjnym i mniej lub bardziej możliwym do zmierzenia. Inteligencję można podzielić także na trzy proste w definicji grupy. Może to być po prostu zdolność adaptacji się do określonych warunków i otoczenia. W tym przypadku inteligentna osoba przestrzega wyznaczonych reguł, a jeśli tego nie robi to jedynie z przekory i sprawdzenia jakie poniesie za to konsekwencje. Drugą definicją inteligencji jest zdolność uczenia się na podstawie własnych doświadczeń i często własnych błędów. Jest to po prostu umiejętnośc uczenia się na podstawie popełnionych przez siebie błędów – w imię tego osoba inteligentna ponownie nie popełni danego błędu i wyciągnie na jego podstawie pouczające wnioski. Trzecią definicją jest zdolność metapoznawcza.

Oczywiście trzy powyższe definicje nie są uznawane przez wszystkich uczonych. Ale to właśnie charakteryzuje definicję inteligencji. Jest ich bardzo wiele i za każdą z nich stoi grono uznających ją i kolejna grupa, która posiada inną definicję. Ustalenie więc jednej, zgodnej dla wszystkich jest więc niemożliwe.

Rodzajów inteligencji jest wiele. Należą do nich inteligencja emocjonalna, kognitywna, twórcza czy sztuczna. Istnieją także rodzaje według Howarda Gardnera, które są bardzo szeroko uznawane.

Są to:

inteligencja przyrodnicza,

inteligencja interpersonalna,

inteligencja intrapersonalna,

inteligencja muzyczna,

inteligencja cielesno-kinestetyczna,

inteligencja językowa,

inteligencja przestrzenna,

inteligencja logiczno-matematyczna.

Najbardziej popularnym pojęciem dotyczącym inteligencji jest pojęcie ilorazu inteligencji. Zostało ono stworzone przez Williama Sterna, niemieckiego psychologa.

Istnieją także liczne testy do pomiaru inteligencji, nie tylko najbardziej znany stworzony pod definicję Sterna.

Jak widać rodzajów inteligencji i jej definicji jest bardzo wiele. To sprawia, że pojęcie to jest bardzo złożone i trudne do określenia.